Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s) van Derma Codes.

Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Derma Codes website(s)
De informatie op deze website(s) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website(s) worden ontleend. Hoewel Derma Codes zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website(s) en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Derma Codes niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Derma Codes garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Derma Codes wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website(s) uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Derma Codes links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Derma Codes worden aanbevolen. Derma Codes aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website(s). Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Derma Codes niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op de websites van Derma Codes worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken
Derma Codes behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website(s) aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Derma Codes of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Derma Codes behoudt zich het recht voor de op of via deze website(s) aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website(s) aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze Derma Codes website(s) en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om:
Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven

Uw bevindingen te e-mailen naar info[at]recomdesign.nl
Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.

De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost

Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen

U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van Derma Codes vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval:

U mag het volgende van ons verwachten:
Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische conse-quenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.
In onderling overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.

Plaatsingsdatum: 20 mei 2018

 

 

'Hoewel de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Derma Codes op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade - in welke vorm dan ook - als gevolg van het gebruik van (de inhoud van) deze website en/of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid hiervan.

Derma Codes is niet aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen. '